{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

(1)第三者責任保障:(又稱「公眾責任保險」)

 

【保什麼】保障客⼾于家居裝修施⼯時,導致第三者身體受傷及/或第三者財物損失,需被追究之法律責任。

 

⼀旦裝修期間發⽣意外,令第三者受傷、死亡或財物損失,就算業主不在現場,都有機會要承擔法律責任,要向受害⼈作出賠償。只要業主有購買「第三者保險」,保險公司就會負擔這些意外的賠償、訴訟費。

 

例如棚架跌落傷及途⼈或毀壞別⼈⾞輛、裝修時意外破壞喉管令其他單位或在⼤廈範圍內因⽔浸引致的財物損失、甚至不⼩⼼鑽穿隔離屋的牆壁等,都屬保障範圍。

第三者保險可以⼤⼤減低業主在意外發⽣時的損失,就算不幸被起訴,都能證明業主有盡⼒避免意

外,減低被追究的機會。

 

【保多少】裝修⼯程的第三者保險⼀般保障額由$500萬港幣至$3,000萬港幣不等。

 

【保障誰】由於裝修意外之受害⼈有機會狀告裝修⼯程涉及到的所有個⼈及/或法團,所以業主在申請裝修許可證時,通常會被要求為相關裝修⼯程購買指定保障額的第三者保險,並被要求在保單上被注明所有受保個⼈及法團:物業業主、單位使⽤者、⼯程承建商、物業管理公司、發展商。

 

【誰來買】⼀般由裝修公司投保。當然在某些情況下,業主亦可⾃⾏購買。